Medezeggenschapsraad

Als lid van de MR vertegenwoordigt u de ouders van onze school en heeft u inspraak op de inhoud en uitvoering van het onderwijs. De MR bestaat uit ouders en leerkrachten.

Rechten MR

Als MR lid heeft u het recht op inspraak. Dit betekent dat u of advies mag uitbrengen of mag instemmen met nieuwe plannen over het beleid. Om dit goed te kunnen doen is het bestuur verplicht om de leden van de MR voldoende te informeren. De MR kan ook zelf informatie opvragen bij externe instanties. De MR mag daarnaast ook zelf voorstellen doen aan de directeur van school over alles op en om school (dit is het initiatiefrecht).

Omvang

De grootte van een MR is afhankelijk van het aantal leerlingen van de school. De MR van de Pro Rege School bestaat uit acht leden. Vier ouders (oudergeleding) en vier leerkrachten (personeelsgeleding). De leden van de MR worden steeds voor een periode van twee jaar gekozen. Daarna kunnen zij zich opnieuw verkiesbaar stellen. Als het weer tijd is voor (her)verkiezingen krijgt u als ouders een oproep om u kandidaat te stellen.

Vergaderingen

De MR vergadert minimaal zes keer per schooljaar. Bij deze vergaderingen is ook directeur Pascal Riet aanwezig als adviseur en Maikel Alberts, lid van de GMR.
De Jaarvergadering staat gepland op ...

Contact

Heeft u een onderwerp dat u onder de aandacht wilt brengen van de MR? Stuurt u dan een mailtje naar mr.proregeschool@amosonderwijs.nl.

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met één van de leden.

Oudergeleding:

Marije Baart de la Faille


Voorzitter

Gido Jacobs

Mischa Marx

Joost Verdonkschot

Personeelsgeleding: